tr?id=263985279908985&ev=PageView&noscript=1

Regulamin

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://jtwsystem.abstore.pl/

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://jtwsystem.abstore.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U z 2011r. Poz. 432.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz 147.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11.Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

13. Administrator - osoba odpowiedzialna za działanie i konfigurację sklepu internetowego

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://jtwsystem.abstore.pl/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod https://jtwsystem.abstore.pl/, prowadzony jest przez JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 8, 35-105 RZESZÓW, NIP : 8133813189

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

g.) Administrator sklepu zastrzega sobie zmiany lub wycofanie wystawionej oferty ze względu na brak towaru w magazynie lub błędy wynikające z przyczyn niezależnych od administratora

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://jtwsystem.abstore.pl/, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, za wcześniejszym wyborem ilości ewentualnie rodzaju konkretnego produktu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów.

c.) sposobu dostawy i metody płatności

4.6.Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy ustalonych indywidualnie przed realizcją zamówieia lub obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4.7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

4.8.Aktualne wysokości kosztów dostawy przedstawione są w zakładce „Koszty dostawy” oraz są widoczne na poziomie Koszyka. Koszty indywidualne ustalane są oddzielnym dokumentem ofertowym.

4.9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.10.Po zgłoszeniu chęci zakupu danego towaru, wysyłane jest na adres mailowy klienta potwierdzenie realizacji zamówienia. W potwierdzeniu widnieje numer zamówienia, lista zamawianych towarów, kwota oraz adres i numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty wyliczonej sumy z tytułem „Zapłata za zamówienie numer XXX…”.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12 Towar personalizowany indywidualnie pod klienta (m.in. węże cięte na wymiar, przewody hydrauliczne gotowe, towar indywidualnie znakowany) nie podlega zwrotowi.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

b.) bezpośrednio przy odbiorze towaru przesyłka za pobraniem.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni wysyłając je na adres JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. ul. Boya Żeleńskiego 8, 35-105 Rzeszów, bądź drogą mailową na adres: b2b@teper.com.pl

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar nie może zawierać śladów użytkowania, a opakowanie winno być w stanie niezniszczonym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: JTW SYSTEM ul. Boya Żeleńskiego 8, 35-105 Rzeszów. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi klient.

7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, wyłączając koszty przesłania Produktu .Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Kodeksie Cywilnym., dla umów sprzedaży konsumenckiej ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2011r., Poz. 432.);.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, bądź wynikające z wad produktów , należy kierować na adres: b2b@teper.com.pl , Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Boya Żeleńskiego 8, 35-105 Rzeszów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres b2b@teper.com.pl

9.4. W reklamacji dotyczącej błędów w działaniu sklepu internetowego, niezgodności z regulaminem Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JTW SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI. Ochrona danych osobowych

11.1 Wypełnienie formularza przez Zamawiającego, bądź rejestracja przy złożeniu zamówienia są równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, Poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, Poz. 1204).

11.2 Sklep korzysta z narzędzi analitycznych Google Ads, Google Analytics oraz Microsoft Clarity w celu zbierania informacji o użytkownikach, takich jak zachowanie na stronie, i preferencje, w celu optymalizacji funkcjonalności sklepu internetowego. Sklep wykorzystuje te dane jedynie w celach analitycznych i reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu internetowego.