tr?id=263985279908985&ev=PageView&noscript=1

Regulamin program lojalnościowy

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO JTW-CLUB

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia programu lojalnościowego pod nazwą „JTW-CLUB” – dalej zwanego „Programem”.

1.2. Organizatorem Programu jest JTW System Jarosław Teper Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 8, 35-105 Rzeszów,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785471 , posiadającą nr REGON 383349898 oraz NIP 813-381-31-89, a także kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 zł, dalej zwany „Organizatorem”.

1.3. Program prowadzony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zameldowanych w rzeczypospolitej polskiej reprezentujących firmy współpracujące z organizatorem i posiadających konto imienne na platformie b2b, lub osób prawnych z siedzibą na terenie rzeczypospolitej polskiej, zarejestrowanych w programie posiadających konto na platformie b2b pod adresem www.sklep.teper.com.pl do programu lojalnościowego wliczane są wyłącznie zamówienia składane przez platformę zakupową b2b.

1.4. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenia:

1.4.1. Regulamin – regulamin Programu „JTW-CLUB”.

1.4.2. Dystrybutor JTW System Jarosław Teper Spółka Komandytowa. – punkt sprzedaży detalicznej i hurtowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, sprzedający elementy hydrauliki siłowej, pneumatyki.  

1.4.3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana w Rzeczypospolitej Polskiej  lub osoba prawna z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowana w Programie.

1.4.4. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom za zakupy produktów wyłącznie przez platformę B2B 

1.4.7. Deklaracja Uczestnika Programu – jest równoznaczna z akceptacją regulaminu programu, zaznajomieniu się z regulaminem, udzieleniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.

1.4.8. Nagroda – towary zakupione przez Organizatora na potrzeby Programu lub usługi opisane w obowiązującym w danym momencie katalogu nagród.

1.4.9. Katalog Nagród – zbiór zawierający spis nagród w Programie Lojalnościowym. Dostępny na stronie https://sklep.teper.com.pl/program-lojalnosciowy

1.4.10. Strona Programu – strona internetowa https://sklep.teper.com.pl/program-lojalnosciowy

1.4.12. Dokumenty sprzedażowe – paragony, faktury VAT, faktury VAT zaliczkowe końcowe.

1.5. Program obowiązuje od 01.09.2023 r. do odwołania.

2. REJESTRACJA W PROGRAMIE i ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

2.1. W Programie jako Uczestnik tylko raz może zarejestrować się osoba, która reprezentuje firmę i posiada konto imienne na platformie B2B. 


2.2. Rejestracja w Programie w charakterze Uczestnika odbywa się:

 - poprzez utworzenie imiennego konta na platformie B2B na stronie sklep.teper.com.pl oraz wypełnienie Deklaracji Uczestnika programu lojalnościowego.

2.3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora 

2.4. Uczestnik może przystąpić i zrezygnować z uczestnictwa w Programie 

w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyny.

2.5. Rezygnacja wiąże się z utratą możliwości wykorzystania zgromadzonych Punktów, a także z usunięciem zapisanych o Uczestniku informacji.

2.6. Rezygnację można złożyć kontaktując się z Organizatorem,

- przesyłając skan pisma na adres e-mailowy b2b@teper.com.pl  z dopiskiem w tytule „JTW-CLUB”

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu, o czym poinformuje na Stronie Programu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  Uczestnicy zostaną również o tym poinformowani z dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub SMS-owej.

3. GŁÓWNE ZASADY PROGRAMU – ZBIERANIE PUNKTÓW

3.1. Przyznawanie punktów w Programie Lojalnościowym opiera się na systemie punktowym.

3.2. Przy każdych zakupach dokonanych wyłącznie w sklepie b2b znajdującym się pod adresem www.sklep.teper.com.pl  

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych bieżących promocji zwiększających liczbę zdobywanych Punktów.

3.4. Wymiana Punktów na gotówkę (pieniądze) jest wykluczona. Punkty nie mogą być też wymieniane na nagrody w połączeniu z dopłatą gotówki lub kartą płatniczą.

3.5. Liczba punktów przyznawana 

3.6. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione Produkty. W przypadku dokonania korekty dokumentu sprzedaży przez Uczestnika Programu
JTW-CLUB, Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi skorygowane dokumenty sprzedażowe (faktury korygujące). 

W przeciwnym wypadku punkty z całego dokumentu sprzedażowego zostaną anulowane.

3.7. Punkty mogą być przypisane wyłącznie do jednego Uczestnika. Nie ma możliwości przenoszenia Punktów pomiędzy Uczestnikami.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowych benefitów oraz promocji dla Uczestników niezwiązanych bezpośrednio z główną mechaniką programu.

3.9. Uczestnik będzie miał dostęp drogą elektroniczną do informacji związanych z jego udziałem w Programie, w szczególności do informacji  o liczbie naliczanych Punktów.

3.10. W przypadku stwierdzenia faktu sfałszowania lub umyślnego nieuprawnionego rejestrowania dokumentów zakupu przez Uczestnika, Organizator oraz Współorganizatorzy mają prawo zgłosić ten fakt odpowiednim organom jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

5. PODATEK DOCHODOWY

5.1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiowaną. 

w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) zwana dalej „ustawą o pdof”.

5.2. W przypadku, gdy wartość Nagród – otrzymanych przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej – będących towarami lub nieodpłatnymi świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1. pkt. 68 ustawy o podf, przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

5.3. W przypadku, gdy nie prowadzący działalności gospodarczej Uczestnik programu wybierze Nagrodę, będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof (2000 zł), Organizator dodatkowo ufunduje Nagrodę dodatkową pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody głównej. Ta dodatkowa Nagroda pieniężna nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi Programu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim przypadku Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składa stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pdof. Uczestnik Programu nie rozlicza podatku w zeznaniu rocznym.

5.4. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 3 paragrafu 5, nie obejmuje Nagród, które Uczestnik otrzymuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim przypadku Nagrody stanowią dochód Uczestnika z jego działalności biznesowej i są podległe opodatkowaniu według odpowiednich zasad obowiązujących dla tego źródła przychodów. Jeśli Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie, to sam ustala wartość dochodu uzyskanego z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie dostarcza deklaracji podatkowej PIT ani nie jest zobowiązany do podawania wartości tego dochodu Uczestnika.

6. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

6.1. Nagrody oraz liczba potrzebnych do ich nabycia punktów określone są 

w Katalogu Nagród zamieszczonym na stronie internetowej https://sklep.teper.com.pl/program-lojalnosciowy

6.2. Uczestnik może żądać wymiany punktów na nagrody, jeżeli zebrał liczbę punktów wystarczającą do ich wymiany na określoną nagrodę.

6.3. Po weryfikacji liczby Punktów zebranych przez Uczestnika oraz liczby Punktów niezbędnych do otrzymania wskazanej przez Uczestnika nagrody, nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.

6.4. Uczestnik dokonuje wymiany punktów na nagrody i zamawia je na stronie programu lojalnościowego:
- elektronicznie na adres e-mailowy b2b@teper.com.pl
  z dopiskiem w tytule „JTW-CLUB”

6.5. Nagroda zostanie dostarczona pocztą kurierską w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia na nagrodę od Uczestnika na adres podany podczas rejestracji do platformy.Za skuteczną wymianę punktów na nagrodę uznaje się doręczenie przesyłki z nagrodą na adres Uczestnika.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w Programie, dodania nowych nagród i do zmiany wartości punktowej nagród, wcześniej zamieszczając taką informację na stronie programu.

6.7. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na inne.

6.8. Przy odbieraniu nagrody Uczestnik jest zobowiązany do zbadania jej stanu w obecności kuriera.

6.9. Zamówienia na nagrody można składać jedynie w czasie trwania Programu. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.

6.10. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody uszkodzonej lub nie-pełnowartościowej może on zażądać jej wymiany na produkt pełnowartościowy, po wcześniejszym spisaniu protokołu szkód przy kurierze.

6.11. Koszty dostarczenia nagrody ponosi Organizator.

6.12. Organizator zastrzega, iż wydanie nagrody następuje po akceptacji regulaminu i załączników.

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać na piśmie lub 

w formie wiadomości e-mailowej przez cały czas trwania Programu i w terminie 60 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.

7.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

7.3. Reklamacje powinny być zgłaszane - elektronicznie po przesłaniu skanu zamówienia nagrody na adres e-mailowy b2b@teper.com.pl
- z dopiskiem w tytule „JTW-CLUB”

- listownie w formie listu poleconego na adres Organizatora
JTW System Jarosław Teper Spółka Komandytowa, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 8, 35-105 Rzeszów (z dopiskiem „JTW-CLUB”).

7.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mailową – w formie wiadomości zwrotnej. Produkty obięte są roczną gwarancją.

7.5. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub zakończenie programu nie naruszają prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

7.6. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanych produktów na własny koszt i odpowiedzialność do wskazanego punktu serwisowego. 


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na Stronie Programu pod adresem: https://sklep.teper.com.pl/program-lojalnosciowy

8.3. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

8.4. Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych, Programu informuje: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
JTW System Jarosław Teper Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 8, 35-105 

b) Dane kontaktowe administratora danych są następujące: tel. 17 771 35 61 oraz adres e-mail: b2b@teper.com.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy (deklaracja uczestnika programu, Regulamin programu lojalnościowego JTW-CLUB) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, i f RODO 

w następujących celach:

- prowadzenie programu JTW-CLUB, w tym naliczanie zebranych przez Panią/Pana punktów, wymiany punktów na nagrody i rozpatrywanie składanych reklamacji;

- do działań marketingowych, w tym przesyłaniu Pani/Panu informacji 

o produktach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów programu oraz przesyłanie indywidualnie dobranych ofert;

- profilowanie w ramach naszych działań, pomagających zrozumieć Pani/Pana oczekiwania jako naszego Klienta, aby uczynić nasze oferty (w tym ofertę programu JTW-CLUB bardziej efektywnymi i dostosować do Pani/Pana potrzeb.   

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: JTW System Jarosław Teper 

z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z  art. 28 RODO,
firmy wykonujące usługi dystrybucyjne dla Administratora  na podstawie zawartych umów powierzenia danych,  firmy wspierającej nas w serwisowaniu oprogramowania i dostarczaniu usług teleinformatycznych na podstawie umów powierzenia danych  oraz inni odbiorcy danych posiadający podstawy prawne do udostępnienia danych.  

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie JTW-CLUB oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Pani/Pana uczestnictwem w Programie przez okres przedawnienia tych roszczeń. 

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku profilowania i w efekcie tego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

i) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jako uczestnika programu lojalnościowego JTW-CLUB jest warunkiem umownym związanym z uczestnictwem w tym Programie. Niepodanie wymaganych danych osobowych jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem w Programie JTW-CLUB. 

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tzn.  bez interwencji ludzkiej.

8.5. Zabronione jest umieszczanie na Stronie Programu treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy propagujących przemoc, jak również treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, a także treści naruszających prawa własności intelektualnej.

8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu.
O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych podczas rejestracji do Programu.

8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Katalogu produktów i Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Katalogu produktów i Katalogu Nagród Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja zostanie umieszczona na stronie programu.

8.8. Zamawiając nagrodę Uczestnik potwierdza i akceptuje warunki udziału 

w Programie, treść Regulaminu i jego załączników.

8.9. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu Programu „JTW-CLUB” za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu Programu „JTW-CLUB”. Organizator oraz Współorganizator dołożą starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

8.10. Na podstawie art. 6 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), Organizator informuje Uczestnika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.11. Sądem właściwym dla rozpatrywania  sporów  wynikających z niniejszego Regulaminu Programu „JTW-CLUB”, jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Organizatora.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2023 r.

Newsletter

 

   
     
 

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj:

• zniżki dla subskrybentów

• ważne informacje o ofercie

• wartościowe treści

 
     
  Rozumiemy, że wiadomości e-mail mogą być irytujące, dlatego przykładamy wielką wagę do tego, aby nie przesyłać ich zbyt wiele i nie drażnić Cię niepotrzebnymi treściami.  
     

 

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.